četvrtak, avgust 23, 2018

Ispunjeni uslovi za početak integracije kompanije Monsanto

Leverkuzen, 16. avgust 2018. godine – Integracija kompanije Monsanto u Bayer Grupu zvanično može da počne, nakon što je Bayer u četvrtak kompaniji BASF prodao određena poslovanja divizije Crop Science, čiji ukupni obim prodaje iznosi približno 2,2 milijarde evra. Bayer je već 7. juna 2018. godine postao jedini vlasnik kompanije Monsanto.

Jedan od zahteva koji je postavilo Ministarstvo pravde SAD bio je da Bayer i Monsanto ostanu odvojene kompanije i nastave zasebno da posluju do trenutka okončanja prodaje kompaniji BASF, do čega je sada došlo.

Akvizicijom kompanije Monsanto stvorena je vodeća kompanija u oblasti poljoprivrede, sa velikom mogićnostima za inovacije, odličnim portfolijom proizvoda i najvišim etičkim standardima. Kao što je ranije saopšteno, Bayer očekuje da će se ova akvizicija pozitivno odraziti na prihod od osnovne poslovne delatnosti počev od 2019. godine, sa dvocifrenim procentom od 2021. godine nadalje. Od 2022. godine, godišnji udeo u prihodu pre kamata, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA) biće 1,2 milijarde dolara, i to pre planiranja specijalnih stavki nastalih sinergijom. Pored toga, Bayer će dodatno da osnaži svoju posvećenost održivosti.

Bayer veruje da je prvostepena presuda u suprotnosti sa težinom naučnih dokaza, decenijama iskustva i zaključcima regulatornih organa širom sveta, koji svi potvrđuju da je glifosat bezbedan i da ne uzrokuje ne-Hodžkinov limfom. Nacionalni instituti za zdravlje (NIH) nedavno su još jednom potvrdili da glifosat ne izaziva kancer. Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država (EPA), Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA), Evropska agencija za hemikalije (ECHA) i ostala regulatorna tela širom sveta takođe su zaključila da je bezbedno koristiti glifosat.

Presuda porote je samo prvi korak u ovom slučaju, te je predmet daljih sudskih postupaka pred ovim sudom kao i predmet žalbe, kako je najavio Monsanto. Bayer veruje da će, tokom nastavka ovog slučaja, sudovi doći do konačnog zaključka da Monsanto i glifosat nisu odgovorni za bolest g. Džonsona.

Zbog ovih zahteva Ministarstva pravde SAD, Bayer nije imao pristup detaljnim internim informacijama u kompaniji Monsanto. Pod takvim uslovima, kompaniji Bayer nije bilo dopušteno da utiče na pitanja koja se tiču poslovanja kompnije Monsanto, a mogućnost aktivnog komentarisanja bila je izuzetno ograničena. Međutim, Bayer je danas stekao mogućnost da se aktivno uključi u nastojanja u smislu odbrane, a u vezi sa suđenjem u predmetu o glifosatu, kao i bilo koji drugi pravni spor, poput potencijalnih odštetnih zahteva u vezi sa proizvodom Dicamba.

 

 

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje
Određene izjave u ovom saopštenju mogu sadržati tzv „anticipativne izjave” koje se odnose na buduće događaje. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje.U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između materijalnih i projektovanih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto (u daljem tekstu: „Monsanto”) u Bayer Aktiengesellschaft (u daljem tekstu: „Bayer”); navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer ne preuzima obavezu da ažurira informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.

Autorsko pravo © Bayer AG