Falcon Forte

Falcon Forte BT

Falcon Forte je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suszbijanje bolesti pšenice i ječma.

AKTIVNA MATERIJA: Spiroksamin 224 g/l, Tebukonazol 148 g/l, Protiokonazol 53 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC
Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM
NAČIN DELOVANJA:

Fungicid Falcon Forte štiti gajenu biljku od najznačajnijih prouzrokovača bolesti lista, stabljike i klasa, a istovremeno pokazuje kurativno i eradikativno delovanje. Spiroksamin, aktivna materija iz hemijske grupe piroketalamina, sistemično se raspoređuje u biljci i na taj način pruža efikasnu zaštitu svih organa. Tebukonazol iz grupe triazola i protiokonazol - kao nova aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona, odlikuju se sa izraženim sistemičnim delovanjem i poseduju sposobnost translaminarnog kretanja. Mehanizam delovanja aktivnih materija preparata Falcon Forte se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijama patogena.

PRIMENA:

Koristi se u usevima:

1)     Pšenice, u količini primene 0,7-1 l/ha (7-10 ml 100 m²) za suzbijanje:

  • pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.), za vreme vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma bolesti, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, uključujući zastavičar i klas;
  • sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) – tretirati po uspostavljanju uslova za razvoj bolesti i neposredno posle pojave prvih simptoma;
  • prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.); vreme primene: pred kraj klasanja i na početku cvetanja;

2)     Ječma u količini primene 0,7-1 l/ha (7-10 ml 100 m²) za suzbijanje:

  • pepelnice (Erysiphe graminis), tokom vlatanja, klasanja i cvetanja a pre početka širenja parazita na list zastavičar i klas;
  • mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), po pojavi simptoma i kada  postoje uslovi za širenje bolesti.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini.

Utrošak vode: 200-400 l/ha ( 2 – 4 l nа 100 m² ).

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:

  • Prilikom tretiranja, treba strogo poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;
  • Za suzbijanje paleži klasa, preporučuje se primena najviše registrovane količine primene (1,0 l/ha).
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Pšenica i ječam - 35 dana.

Falcon Forte bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG