Luna Experience


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, pepelnice vinove loze i šargarepe i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje.
AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC
Pakovanje:

1 l   12 x 1 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: JABUKA, VINOVA LOZA, VIŠNJA, ŠARGAREPA
NAČIN DELOVANJA:

S obzirom da je preparat Luna Experience sastavljen od dve fungicidne materije, način delovanja je kombinovan. Obe aktivne materije pokazuju sistemičnost koja se ogleda u njihovom kretanju kroz ksilem u pravcu strujanja vode i mineralnih materija.

Fluopiram je nova supstanca koja pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Tebukonazol je predstavnik fungicida iz grupe triazola, koji deluju tako što sprečavaju stvaranje ergosterola u ćeliji gljive.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u zasadima:

1) jabuke, za suzbijanje:

- prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode; vreme primene je od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 53 - 89).

- prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode; vreme primene je tokom perioda primarnih zaraza, od početka rasta listova do završetka razvoja plodova (BBCH 10 - 77).

 - prouzrokovača bolesti tokom sladištenja plodova (Colletrichum gleosporoides, Penicillium spp., Monilinia spp., Botrytis spp.) u količini primene 0,075% (7,5 ml na 10 l vode), tretiranjem zasada jedanput, najkasnije 14 dana pred berbu plodova.

Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.

 

2) vinove loze za suzbijanje:

- prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primene od 0,35-0,4 l/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha; vreme primene je od rasta listova do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (BBCH 15 - 73 skale) u razmaku od najmanje 10 dana između primena.

Maksimalan broj tretiranja je dva puta.

 

3) višnje, za suzbijanje:

- prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa) u količini primene od 0,5-0,6 l/ha uz utrošak 1000 l/ha vode. Vreme primene: preventivno, od početka formiranja cvetnih balona pa do precvetavanja (BBCH 59 - 67).

Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.

 

4) šargarepe za suzbijanje:

 

- prouzrokovača pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini primene od 1 l/ha, uz utrošak 200 - 800 l/ha vode (2 - 8 l na 100 m2); vreme primene je tokom perioda razvoja vegetativnih delova biljke koji se koriste za berbu (BBCH 41 - 49).

 

Maksimalan broj tretiranja je dva puta na istoj površini u toku vegetacije.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Jabuka i vinova loza - 14 dana, višnja - 7 dana, šargarepa - 14 dana.
RADNA KARENCAvreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
6 - 12 sati.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

- kod primene u vinovoj lozi, mešanje sa preparatima na bazi fluopikolida nije dozvoljeno.

NAPOMENE:

- Luna Experience je efikasna u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke; kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima;

- uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti;

- kod primene u vinovoj lozi: a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Experience primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata  na  bazi  fluopikolida; b) ukoliko se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

 

Luna Experience bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG