Luna Max


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu vinove loze.

AKTIVNA MATERIJA:
fluopiram 75 g/l, spiroksamin 200 g/l  
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Suspoemulzija – SE
Pakovanje:

1 l           12 x 1 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: VINOVA LOZA
NAČIN DELOVANJA:

Prva od dve aktivne materije preparata Luna Max – fluopiram, deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI), čime sprečava proces disanja u ćelijama gljive i sa uspehom suzbija bolest na samom početku infekcije. Spiroksamin je druga aktivna materija ovog fungicida i odlikuje se protektivnim i kurativnim delovanjem koje se ogleda u zaustavljanju stvaranja ergosterola čime se sprečava dalji porast gljive - izduživanje hifa i rast micelijuma.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Luna Max koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze, tokom vegetacije kada se ostvare uslovi za pojavu infekcije (faze 53-73 VVSN skale). Količina primene je 1 l/ha (10 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, na razmaku od 10 dana između tretmana.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

35 dana u vinovoj lozi.

  MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

  Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

  NAPOMENE:

  prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera, izvorišta vodosnabdevanja), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

  - kod primene u vinovoj lozi:

  a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Max primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi fluopikolida;
  b) ukoliko se Luna Max koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

  Luna Max bezbednosni list

  Autorsko pravo © Bayer AG