Betanal Tandem

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA:
fenmedifam 200 g/l, etofumesat 190 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Koncentrovana suspenzija – SC

Pakovanje:

5 l       4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda


Usev/zasad u kome se primenjuje:
ŠEĆERNA REPA

NAČIN DELOVANJA:

Preparat Betanal Tandem je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Betanal Tandem primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno , u sledećim količinama: 0,8 - 1,0* l/ha + 1,0 - 1,5*  l/ha + 0,8 -  1,5* l/ha. Ukupna količina primene je 2,6 l/ha do najviše 4 l/ha*. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova ( faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Razmak između 1. i 2. tretmana treba da bude 5-9 dana, a između 2. i 3. tretmana 10-14 dana - odnosno, svaki sledeći tretman obaviti po pojavi novih ponika korovskih biljaka. 

Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini toku godine: jednom u vidu trokratne primene.

SPEKTAR DELOVANJA:

Širokolisni korovi: veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pepeljuga obična  (Chenopodium album), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), štir hibridni (Amaranthus hybridum), štir obični (Amaranthus retroflexus)


Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena i iz rizoma (Sorghum halapense).

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Betanal Tandem se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

90 dana za šećernu repu.

NAPOMENE:

- kako bi se postigao još bolji efekat delovanja herbicida na korove, preporučujmo dodavnje okvašivača Mero sa svakim tretmanom;
- preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
- kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina,  duži period  hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 - 3 dana;
- za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo. 

* Registracija ove doze primene herbicida Betanal Tandem u usevu šećerne repe je u toku

Betanal Tandem bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG