Nortron Super

Norton Super

Selektivni, sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA: etofumesat 500 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje:

1 l 12 x 1 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: ŠEĆERNA REPA

NAČIN DELOVANJA:

Etofumesat, aktivna materija preparata Nortron Super, usvaja se od strane uskolisnih korova putem koleoptila, dok je širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida u korovskim biljkama i razvoj meristema.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u usevu šećerne repe u količini od 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, odnosno u “split” aplikaciji dva ili tri puta.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

-  Nortron Super može se mešati sa ostalim preparatima namenjenim suzbijanju korova u usevu šećerne repe (na bazi aktivnih materija klopiralid, metamitron, trisulfuron-metil...).

- pre primene u kombinaciji sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: livadarka jednogodišnja (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), ovas njivski (Avena fatua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

Jednogodišnji širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva obična (Lamium amplexicaule), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea).

NAPOMENE:

- preparat ne koristiti kada je temperatura vazduha iznad 25°C ili ako se očekuju velike temperaturne oscilacije;

- preparat se ne sme koristiti na veoma lakom, peskovitom zemljištu ili na preteškim zemljištima, sa velikim sadržajem humusa (preko 5% humusa);

- pre setve drugih useva naredne godine, zemljište treba preorati na dubinu od najmanje 20 cm.

Norton Super bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG