Sekator Plus®

Sekator

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma.

AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D 2-etilheksil estar 433 g/l, amidosulfuron 25 g/l, jodosulfuron – metil – natrijum 6,25 g/l
Preparat sadrži i protektant mefenpir-dietil 62,5 g/l.

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Uljna disperzija - OD

Pakovanje:

1 l     12 x 1 l

5 l     4 x 5 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam

NAČIN DELOVANJA:

Sekator Plus selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje velikog broja širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. Primenjuje se nakon nicanja i odlikuje se sistemičnim, translokacionim delovanjem. Aktivne supstance amidosulfuron i jodosulfuron-metil-natrijum iz hemijske grupe sulfonilurea deluju kao inhibitori enzima acetolaktatsintetaze (ALS). Na taj način blokiraju sintezu esencijalnih aminokiselina u korovskim biljkama što dovodi do ometanja normalnog procesa deobe ćelija i vršnog porasta, a ubrzo potom i do propadanja samih biljaka. 2,4-D-2-etilheksil-estar spada u derivate fenoksi-karboksilnih kiselina i deluje kao regulator rasta. poput hormona iz grupe auksina. Usvaja se preko listova i manjim delom preko korena, kreće se sistemično kroz biljku, a akumulira u tačkama rasta (meristemskom tkivu), zbog čega dolazi do poremećaja u deobi ćelija i pojave karakterističnih deformacija. Mefenpir-dietil deluje kao protektant i uspešno podstiče razgradnju herbicida u gajenoj biljci.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Sekator Plus se primenjuje u usevima pšenice i ječma, u količini primene 0,4 - 0,6 l/ha, posle nicanja useva i korova, odnosno od faze tri lista do drugog kolenca pšenice i ječma (faze 13 – 32 BBCH skale), kada je večina širokolisnih korova u fazi intenzivnog porasta i ima 2 – 6 razvijenih listova (faze 12 – 16 BBCH skale).

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom (jednokratno).

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
broćika lepuša (Galium aparine),
bulka obična (Papaver rhoeas),
vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
vijušac (Polygonum convolvulus),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
žavornjak obični (Delphinium consolida),
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
mišjakinja obična (Stellaria media),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
samonikli suncokret (Helianthus anuus)

 

Višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense).

NAPOMENE:

- primeniti Sekator Plus kada je usev u dobroj kondiciji i pri stabilnom vremenu.

- sprečiti zanošenje preparata na susedne useve.

- u tretirane useve pšenice i ječma ne sme se usejavati detelina i slični usevi.

- u jesen iste godine, posle 120 dana od primene herbicida mogu se sejati uljana repica i lucerka, uz oranje.

- nakon godinu dana od primene herbicida mogu se sejati šećerna repa i suncokret.

- u slučaju propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i ječam (posle 15 dana) i kukuruz (posle 30 dana, uz prethodno oranje).


 

Sekator Plus bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG