Sivanto Prime

Sistemični insekticid sa digestivnim kontaktnim delovanjem za suzbijanje lisnih vaši, bele leptiraste vaši i cikada.

AKTIVNA MATERIJA:
flupiradifuron 200 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Koncetrovani rastvor – SL

Pakovanje:

10 ml 40 x 10 ml
50 ml 40 x 50 m
1 l       12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda


Usev/zasad u kome se primenjuje:
jabuka, kruška, vinova loza; jagoda u zaštićenom  prostoru; tikvica, krastavca, lubenica, paradajza, patlidžana i paprike u hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru; cveća i višegodišnjih ukrasnih biljaka kao i u rasadnicima drvenastih biljaka

NAČIN DELOVANJA:

Flupiradifuron je nova aktivna materija iz grupe butenolida nastala kao derivat prirodnih jedinjenja. Deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina, i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata.
Sivanto Prime odlikuje odlična sistemičnost - usvajanje je brzo i insekticid se kreće kako kroz ksilem, tako i translaminarno, pa lako stiže do insekata koji mogu biti skriveni u vegetativnoj masi gajene biljke. Flupiradifuron deluje kontaktno i digestivno na sve stadijume sisajućih insekata, od jajeta preko larve do odraslih jedinki. Ishrana štetočina brzo prestaje što je od velikog značaja za prenos virusa sa insekta-vektora na gajenu biljku.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Pri primeni u proizvodnji na otvorenom, potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje. U proizvodnji u zaštićenom prostoru, preparat se primenjuje kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje ,,kap po kap", iz rezervoara preko Venturijeve cevi, koji čine sastavni deo ovog sistema.

PRIMENA:

Sivanto Prime primenjuje se folijarno:
U proizvodnji na otvorenom, za suzbijanje:
1) pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea) i zelene vaši (Aphis pomi) u zasadu jabuke u količini od 0,40 l/ha (4 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²). Vreme primene je do punog cvetanja (faze 10-65 BBCH skale).
2) kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške u količini 0,3 l/ha/m krošnje, odnosno najviše  0,9 l/ha (za maksimalnu visinu krošnje 3 m), i to u periodu od 24 meseca. Utrošak vode je 1000-1500 l/ha.*
3) cikade vinove loze (Schapoideus titanius) u zasadu vinove loze u količini od 0,50 l/ha (5 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 400-1200 l/ha (4-12 l na 100 m²). Vreme primene je tokom punog razvoja cvasti (faze 57-81 BBCH skale).

Maksimalni broj tretiranja u zasadu jabuke i vinove loze je jednom na istoj površini u toku vegetacije, dok je u zasadu kruške moguće maksimalno jedno tretiranje u periodu od 24 meseca


U proizvodnji u zaštićenom prostoru:
1) U zasadu jagode za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,0625% (6,25 ml u 100 l); za suzbijanje lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine vaši (Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi), u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene u zasadu jagode je od 41-58 faze BBCH skale, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji u zaštićenom prostoru je jednom na istoj povšini.

U hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru:

1) U zasadima tikvice, krastavca, lubenice, paradajza, patlidžana i paprike za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum), leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) i pamukove vaši (Aphis gossypii) u koncentraciji od 0,075% (75 ml u 100 l); za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) i lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae) u koncentraciji od 0,06% (60 ml u 100 l). Vreme primene u zasadima povrća je od 1289 faze BBCH skale, a utrošak vode 750 l/ha (7,5 l na 100 m²) po metru uzgojnog oblika (maksimalna visina uzgojnog oblika je 2 m). Maksimalni broj primena u toku godine je 2 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 10 dana između tretmana.
2) U proizvodnji cveća i višegodišnjih ukrasnih biljaka kao i u rasadnicima drvenastih biljaka za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) u koncentraciji od 0,075% (75 ml u 100 l); za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), pamukove vaši (Aphis gossypii), vaši stakleničkog krompira (Aulacorthum solani), vaši vlašca (Myzus ascalonicus), šljivine lisne vaši (Brachycaudus helichrysi) u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene je tokom faze 11 BBCH skale, a utrošak vode od 250-1500 l/ha (2,5-15 l na 100 m²). Maksimalni broj primena u toku godine je 4 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 7 dana između tretmana.
3) U zasadu jagode za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,0625% (6,25 ml u 100 l); za suzbijanje lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine vaši (Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi), u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene u zasadu jagode u hidroponskoj proizvodnji je od faze 15-89 BBCH skale, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²). Maksimalni broj primena u toku godine je 2 puta na istoj površini, sa intervalom od najmanje 10 dana između tretmana.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

jabuka i kruška - obezbeđena vremenom primene; vinova loza - 14 dana;
jagoda i zasadi povrća u zaštićenom prostoru - 3 dana.

NAPOMENE:

- zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Sivanto Prime bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG