Confidor 200-SL

Sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 200 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor - SL

Pakovanje:

5 ml  40 x 5 ml

50 ml  40 x 50 ml

250 ml 40 x 250 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: paprika i paradajz u proizvodnji u zaštićenom prostoru

NAČIN DELOVANJA:

Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor 200-SL iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Confidor 200-SL se koristi:

U proizvodnji paprike i paradajza u zaštićenom prostoru, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u količini primene 0,5 - 0,75 l/ha (5-7 ml na 100 m2 ), na početku formiranja kolonija lisnih vaši i tretiranjem posle cvetanja.

Utrošak vode: 600 - 1000 l/ha (6 - 10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
2 dana.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

7 dana za papriku i paradajz.

NAPOMENE:

- preparat se ne sme primenjivati pre i za vreme cvetanja useva ljute paprike;

- kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, nakon primene preparata na bazi imidakloprida, usev krompira u vegetaciji ne tretirati preparatima na bazi acetamiprida, tiakloprida, tiametoksama i drugih neonikotinoida;

- radi zaštite pčela i drugih oprašivača, ne tretirati usev u vreme cvetanja..

Confidor 200 SL bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG