Confidor 70-WG

Sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice

AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 700 g/kg

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje:

1,25 g 50 x 1,25 g

25 g 20 x 25 g

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: paprika i paradajz u proizvodnji u zaštićenom prostoru

NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija preparata Confidor 70-WG, imidakloprid iz grupe neonikotinoida, ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno.  Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Confidor 70-WG se koristi:

U proizvodnji paprike i paradajza u zaštićenom prostoru, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u količini 0,1 kg/ha folijarnim tretiranjem na početku formiranja kolonija vaši, uz utrošak vode od 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
2 dana .

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

7 dana za kulture koje se proizvode u zaštićenom prostoru.
NAPOMENE:

- ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva;

-kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, nakon primene preparata na bazi imidakloprida usev krompira u vegetaciji ne tretirati preparatima na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiakloprida, tiametoksama i drugih neonikotinoida.

 

 

Confidor 70 WG bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG