Sivanto Energy

Sistemični ineskticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.  

AKTIVNA MATERIJA:
flupiradifuron 75 g/l deltametrin 10 g/l  

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Koncentrat za emulziju EC  

Pakovanje:

1 l 12 x 1 l 

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda


Usev/zasad u kome se primenjuje:
uljana repica 

NAČIN DELOVANJA:

Preparat Sivanto energy sadrži aktivnu supstancu flupiradifuron iz grupe butenolida - sistemični insekticid, koji u nervnom sistemu ciljanih insektata remeti prenos nadražaja, delujući kao agonist nikotinskih receptora acetilholina. Druga komponenta preparate Sivanto energy je aktivna supstanca deltrametrin, poznata po trenutnom „knock down“ efektu na ciljane insekte i generalno kontaktnom i digestivnom delovanju. Deltametrin takođe ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata, ali direktno delujući na natrijumove kanale. brzo prestaje što je od velikog značaja za prenos virusa sa insekta-vektora na gajenu biljku.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.  

PRIMENA:

Preparat Sivanto energy sadrži aktivnu supstancu flupiradifuron iz grupe butenolida - sistemični insekticid, koji u nervnom sistemu ciljanih insektata remeti prenos nadražaja, delujući kao agonist nikotinskih receptora acetilholina. Druga komponenta preparate Sivanto energy je aktivna supstanca deltrametrin, poznata po trenutnom „knock down“ efektu na ciljane insekte i generalno kontaktnom i digestivnom delovanju. Deltametrin takođe ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata, ali direktno delujući na natrijumove kanale.


KARENCA (vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.:

RADNA KARENCA(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 48 sati.:

jabuka i kruška - obezbeđena vremenom primene; vinova loza - 14 dana;

NAPOMENE:

  • Zbog moguće pojave rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti), alternativno ne primenjivati preparate koji sadrže piretroide. 
  • Ne sme se primenjivati u vreme ispaše i leta pčela već nakon završetka dnevnog leta pčela
  • Skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene

Sivanto energy bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG