Cerone

Cerone je regulator rasta, namenjen za stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina.

AKTIVNA MATERIJA: Etefon 480 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovani rastvor – SLC

Pakovanje:

1 l 12 x 1 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija etefon prelazi u tretiranim biljkama u novi hemijski oblik – etilen. Etilen spada u prirodne biljne hormone, i kao takav, uključen je u razne fiziološke procese-najčešće kontrolu vegetativnog rasta preko sprečavanja stvaranja i prenosa drugog hormona, auksina. U zavisnosti od ravnoteže ova dva hormona, zavisiće i „odgovor“ biljke koju tretiramo. U slučaju strnih žita to je povećanje otpornosti na poleganje kroz skraćenje i ojačavanje stabljike do koga dolazi skraćivanjem internodija sa jedne, a podspešivanjem stvaranja celuloze i lignina sa druge strane.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Cerone se koristi u usevu pšenice i ozimog ječma, radi smanjenja visine stabla i povećanja otpornosti useva na poleganje do koga dolazi usled loših vremenskih uslova, preteranog đubrenja azotom, sortne osetljivosti i sl.

Primenjuje se u količini od 0,75 - 1 l/ha (7,5 - 10 ml na 100 m2):

1) u usevu pšenice, od početka vlatanja do pojave lista zastavičara (faza 31-39 BBCH skale);

2) u usevu ozimog ječma, od pojave drugog kolenca pa do otvaranja rukavca zastavičara (faza 32-47 BBCH skale).

Najbolji rezultat se postiže primenom u trenutku intenzivnog rasta gajene biljke.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Iako može da se meša sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja, preporučujemo da se pre kombinovanja napravi proba mešanja kojom će se potvrditi fizička kompatibilnost proizvoda. Mogući partneri su Decis od insekticida i Prosaro od fungicida.

NAPOMENE:

- Cerone primeniti pre nego što poleganje useva započne.

- Odložiti primenu preparata kada je usev ozbiljno oštećen delovanjem štetočina, bolesti ili herbicida, kao i tokom hladnog vremena ili perioda sa pojavom noćnih mrazeva.

Cerone bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG