Janus forte

Proteus

Janus forte je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju štetočina šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA:
beta-ciflutrin 80 g/l, imidakloprid 100 g/l, klotianidin 100 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Koncentrovana suspenzija za tretman semena – FS

PAKOVANJE:
3 l 4 x 3
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje:
ŠEĆERNA REPA
NAČIN DELOVANJA:

Janus Forte je preparat koji sastoji od tri aktivne supstance koje se međusobno dopunjuju pružajući efikasnu zaštitu od velikog broja štetočina šećerne repe u najranijim fazama razvoja. Beta – ciflutrin iz grupe piretroida je insekticid sa dokazanim kontaktnim i digestivnim delovanjem na insekte iz reda tvrdokrilaca (Coleoptera). Klotianidin i imidakloprid, aktivne supstance iz grupe neonikotinoida, deluju kao agonisti nikotinskih acetilholinskih receptora, što za posledicu ima ometanje normalnog prenosa nadražaja u nervnom sistemu insekata. Zbog svoje sistemičnosti i mogućnosti transporta u nadzemne biljne delove, naročitno su efikasni u suzbijanju insekata koji se hrane biljnim sokovima.

PRIMENA:

Preparat se koristi u toku dorade semena šećerne repe a namenjen je suzbijanju štetočina kao što su repina mrvica (Atomaria linearis), skočibuba (Elateridae) lisnih vaši (Aphididae), buvača (Alticinae) i repine muve (Pegomia hyosciami). Primenjuje se u količini primene 100 ml/setvenoj jedinici odnosno na100 000 semena.

Preparat se može koristiti u profesionalnim doradnim centrima za tretman semena.

Utrošak vode: u zavisnosti od uređaja za tretman semena.

Maksimalan broj tretiranja: jednom, u toku dorade semena.

KARENCA:

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): uljana repica i suncokret – 30 dana; lucerka – obezbeđena vremenom primene; pšenica – 21 dan; grašak – 7 dana.

RADNA KARENCA:

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:
- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

- da bi se zaštitili vodeni organzmi, potrebno je obezbediti neposejan, zaštitni pojas od minimum 4 m u odnosu na površinske vode;

- zbog zaštite ptica i divljih životinja, neophodno je da se seme pri setvi inkorporira na odgovarajuću dubinu.

Janus forte bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG