Gaucho 600-FS

Gaucho 600-FS je sistemični insekticid za tretiranje semena sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje zemljišnih štetočina i štetočina u prvim fazama vegetacije.

AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 600 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje:

15 l 1 x 15 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: ŠEĆERNA REPA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Prilikom setve semena tretiranog preparatom Gaucho 600-FS u zemljištu dolazi do formiranja zaštitnog „filma“ oko semena. Imidakloprid kao aktivna materija preparata Gaucho 600-FS, u tom slučaju deluje kontaktno na štetne insekte (žičnjaci).

Aktivna materija se usvaja i od strane biljke korenovim sistemom, transportuje u nadzemne biljne delove i na taj način štiti gajenu biljku od štetočina (lisne vaši) u ranim fazama razvića.

PRIMENA:

Gaucho se koristi za tretiranje semena:

1) Šećerne repe, za suzbijanje larvi skočibuba

- žičnjaka (Elateridae), buvača (Chaetochema tibialis) u količini od 40-150 ml na jednu setvenu jedinicu šećerne repe, tretiranjem u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena.

2) Ozimog ječma, za suzbijanje lisnih vaši u količini primene 1 l/1 t semena.

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

- može se mešati sa fungicidima za tretiranje semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene preparata u usevima ječma i šećerne repe.

NAPOMENE:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

- tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;

- izbegavati primenu folijarnih insekticida na bazi neonikotinoida u usevima čije je seme tretirano preparatom Gaucho 600-FS – u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti.

Gaucho 600 FS bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG