Sonido

Sonido je sistemični insekticid za tretiranje semena kukuruza u cilju suzbijanja zemljišnih štetočina.
AKTIVNA MATERIJA: tiakloprid 400 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje:

10 l   1 x 10 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ

NAČIN DELOVANJA:

Tretirano seme usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja. Usled odgovarajuće rastvorljivosti tiakloprida, dolazi do stvaranja insekticidne zone oko semena koja ne samo da štiti seme od mogućeg napada žičnjaka, već istovremeno, gajena biljka sa porastom usvaja insekticid i na taj način klijanac biva zaštićen u najosetljivijoj fazi razvoja biljke. Tiakloprid pripada grupi neonikotinoida koji deluju tako što ometaju prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonisti acetil-holina).

PRIMENA:

Sonido se koristi za tretiranje semena:

- kukuruza za suzbijanje larvi skočibuba – žičnjaka (Elateridae) i grčica (Scarabeidae) u količini primene od 62,5 ml preparata na jednu setvenu jedinicu (25 000 semena).

Vreme primene: nekoliko meseci pred setvu, u toku profesionalne dorade semena.

Način primene: u odgovarajućim zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju ravnomerno i precizno nanošenje preparata.

Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku dorade semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene preparata.

NAPOMENA:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

- tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;

- na 100 kg kukuruza uz preparat se može dodati do 500 ml vode.

Sonido bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG