ponedeljak, jun 17, 2019

Drugi dan polja posvećen integralnom suzbijanju korova

Banatsko Novo Selo, 31. maj 2019.
Kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistentnog sirka, predstavljeno je na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja u organizaciji kompanije Bayer. Prikazani su rezultati ogleda postavljenog prošle godine u saradnji sa dr. Goranom Malidžom sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i poljoprivrednim gazdinstvom Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela, gde je ovaj događaj i održan pred više od 200 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.
dan polja

Efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata elemente poput plodosmene, obrade zemljišta i primene herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora pratiće se tokom 3 proizvodne sezone u usevima pšenice, suncokreta i kukuruza.

„Nakon prve godine možemo da kažemo da Bayer IWM koncept integralnog suzbijanja korova pokazuje prve rezultate i jasno nam ukazuje da je problem rezistentnosti rešiv uz upotrebu integralnih pristupa koji kombinuje biološke, mehaničke i hemijske mere borbe “, izjavio je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.

Nakon obilaska oglednog polja, predstavljeni su rezultati ogleda iz prethodne godine, kao i preporuke poljoprivrednim proizvođačima kako mogu da ostvare više prinose i bolji kvalitet svojih proizvoda primenom novih tehnologija i odgovarajućih agrotehničkih mera.

Već dokazana rešenja u borbi protiv korova u kukuruzu, herbicidi Adengo i Laudis, ovog puta prikazani su u novoj dimenziji tj. kao osnovni strukturni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

U planu je da se primena Bayer IWM programa integralnog suzbijanja korova sa divljeg sirka  proširi i na borbu proitiv ambrozije i štira, za koje je takođe potvrđena rezistenost na herbicide iz grupe ALS inhibitora.
  1od 4  :
Autorsko pravo © Bayer AG