četvrtak, jul 9, 2020

Promena uslova za Premijum program 2020.

Bayer d.o.o. Beograd (Bayer) naknadno olakšava uslove učešća i ukida uslov Premijum programa:

Program se primenjuje na količine koje se najave Planom zaštite i potvrde kroz otpremnice, sa odstupanjem u vrednosti najviše 10% više ili manje od plana.

Kako se isključuje ovo ograničenje, bonus će biti obračunat učesnicima za sve dostavljene račune/otpremnice, uključujući tu i učesnike čija su odstupanja prometovanih količina od količina iz Plana zaštite veća od 10%.

Autorsko pravo © Bayer AG