Kako unaprediti proizvodnju suncokreta?

 

Promena klime direktno i indirektno utiče na gajene biljke i donosi nove izazove u zaštiti bilja.

Značajne  klimatske promena za posledicu imaju više temperature, jače sunčevo zračenje i vrlo nestabilnu količinu padavina.  Pošto je poljoprivreda „fabrika pod otvorenim nebom“, čije funkcionisanje zavisi od klimatskih uslova, jasno je da ove promene u velikoj meri utiču na sve elemente proizvodnje, uključujući i zaštitu bilja.

Generalno, sve ove promene utiču  na pojavu problema sa štetnim organizamima ali i povećavaju stresne uslove za same gajene biljke.

U slučaju suncokreta,  često se smatra, da je on jedna od najmanje zahtevnih biljnih vrsta kako u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova, tako i u pogledu tehnologije zaštite.

Međutim, svedoci smo da sve veća populacija rezistetnih korova, intenzivniji napadi štetnih insekata, te sve jače pojave bolesti ugrožavaju ekonomičnu proizvodnju suncokreta.

Kako se uspešno boriti sa ovim izazovima?

Smatramo da uspeh leži u integralnom pristupu - u optimalnom odabiru sortimenta, agrotehničkim merama i tehnologiji zaštite bilja.

Oblast za koju smatramo da ima veoma veliki potencijal, a koja nije dovoljno iskorišćena, je oblast zaštite protiv kompleksa bolesti suncokreta predvođene crnom i sivom pegavosti, te povećanju tzv. “efikasnosti” biljaka u korišćenju raspoložive vode i hranljivih materija i lakšem prevazilaženju stresnih uslova.

U vezi sa tim, nameće se pitanje : Koje bi to novo rešenje mogli da izdvojimo za  proizvodnju suncokreta i na koji način se ono isplati proizvođačima ?

Našim proizvođačima rešenje je već dobro poznato, ali sada u potpuno novoj ulozi - to je upotreba fungicida Sphere u suncokretu. Kombinacija aktivnih materija ovog fungicida odoleva svim izazovima u zaštiti suncokreta od bolesti ali istovremeno pozitivno utiče na fiziološke procese u biljci sa ciljem da lakše prebrodi stresne uslove.

Sphere se već duži niz godina koristi u najznačajnijim svetskim regionima za proizvodnju suncokreta, a u poslednje dve, klimatski potpuno različite godine, uspešno je proverena i u našim uslovima.

Tako je 2014. godina, koja je bila ekstremno kišovita godina i gde su bolesti bili najznačajniji limitirajući faktor prinosa, efikasnost Sphere je izbila u prvi plan (fotografija br. 1 i 2).

netretirana kontrola

Fotografija br. 1: netretirana kontrola

 

sphere 

Fotografija br. 2: Sphere 0,4 lit/ha

Sa druge strane, 2015. godina je po svim vremenskim parametrima bila izrazito sušna godina te nam  je pored borbe protiv nekih specifičnih bolesti, donela  i dokaz o pozitivnom uticaju Sphere na fiziološke procese u suncokretu, tj. povećala je njegovu  “efikasnost” u iskorišćenju vode i hranljivih materija i boljoj toleranciji na stres.

Idealan momenat za upotrebu Sphere je faza butonizacije, tj. posednji momenat kada standardna mehanizacija može da uđe u parcelu. U kišovitim godinama , a naročito u periodu cvetanja, dodatna primena Sphere putem prskalica visokog klirensa se pokazala izrazito  efikasnom. Ovo je potvrđeno kroz demonstraciono-prinosne, mikro i makro oglede koje smo imali u 2014. i 2015. godini, a koji predstavljaju najobjektivniji način za ocenu kvaliteta i efikasnosti jednog preparata.

Tako smo u 2014. godini, koja je bila bogata padavinama, imali povećanje prinosa od 400 kg po hektaru na lokalitetu gde je rađen jedan tretman, pa do čak 800 kg po hektaru na lokalitetu gde su rađena dva tretmana (faza butonizacije i pred sam početak cvetanja).

 U 2015. godini, koja je po svim karakteristikama bila sušna godina, upotreba Sphere u jednom tretmanu donela je opet 400 kg više suncokreta po hektaru!

 Ovom prilikom bismo izdvoljili rezultate iz makro demonstraciono-prinosnog ogleda koji je izveden na imanju  “Ravnica” iz Bajmoka, kako u 2014. godini, tako i u 2015. godini (grafikon br. 1) sa jasnim povećanjem prinosa u obe godine.

 tabela sphere

Ako uzmemo u obzir investiciju u sam proizvod Sphere i upotrebu mehanizacije, možemo sa sigurnošću zaključiti da se investicija u fungicid Sphere višestruko isplati!

Autorsko pravo © Bayer AG