Nova perspektiva u inokulaciji semena soje - Rhizofilm

Primenom preparata za inokulaciju soje ostvaruje se simbiotička veza između korena  i azotofiksirajućih  bakterija. Kvržične (azotofiksirajuće) bakterije  imaju svojstvo da u simbiozi sa biljkom domaćinom stvaraju aktivne nodule-kvržice ( biološke „fabrike azota“ ) na njenom korenu i da tada fiksiraju azot iz vazduha.  Potencijalno, prema  La Rue i Pattersonu, ovim načinom proizvodnje možemo dobiti 60-180 kg N/ha ( Miladinović, Hrustić, Vidić 2008), što može značajno smanjiti upotrebu azotnih đubriva u proizvodnji soje i uticati na povećanje prinosa.

Ako uzmemo u obzir povećanje prinosa i proizvodnju „besplatnog“ azota, finasijski efekat koji ostvarujemo se kreće od 100 evra, pa sve do 400 evra po hektaru. Kako bismo ostvarili ovakve rezultate,  izuzetno je bitno da se posveti posebna pažnja procesu inokulacije, uključujući i dve veoma bitne stvari:

  • Da se odabere inokulant koji je kompatibilan sa izabranom sortom
  • Da se izvrši pravilna aplikacija.

 

Praksa je pokazala da se u našim uslovima koriste inokulatni koji jesu kompatiblni sa registrovanim sortama, ali upravo sam proces inolkulacije često predstvlja limitirajući faktor koji u velikoj meri utiče na ostvarivanje optimalnih prinosa. Naime, identifikovani su sledeći problemi:

  • Neophodno je da se inokulacija izvrši pred samu setvu, u tamnim uslovima, a te uslove je jako teško ostvariti na njivi
  • Sam proces nanošenja (mešanje u prikolici ili sejalici) ne obezbeđuje potrebnu minimalnu količinu bakterija da bi došlo do pozitivnog efekta
  • Čak i da se uradi vlažno tretiranje, koje predstavlja najoptimalniji način za inokulaciju, često dolazi do skidanja inokulanta sa semena usled mehaničkog stresa ili presušenosti semena.

 

Upotrebom Rhizofilma , sredstva za oblaganje semena kompanije Bayer, svi pomenuti izazovi se lako mogu rešiti  jer je tako omogućena  primena inokulanata i do četiri dana pred setvu, a bez opasnosti za umanjenje broja kvržičnih bakterija, i još važnije – prinosa.  (Grafikon ).

Rhizofilm se koristi u procesu vlažne inokulacijne semena stvarajući jednu finu „opnu“ oko semena. Njegova upotreba proizvođačima donosi značajne prednosti kako kroz ostvarivanje visokih prinosa, tako i kroz značajno olakšan proces inokulacije.

Prednosti korišćenja Rhizofilm-a:

  • Mogućnost inokulacije i do 96 sati pred setvu
  • Bez skidanja inokulanta  sa semena prilikom manipulacije i setve
  • Mogućnost planiranja radova
  • Nema potrebe da se inokulacija vrši na njivi
  • Pozitivno utiče na prinose.

soja

Autorsko pravo © Bayer AG