Bayer SeedGrowth™ program profesionalnog tretmana semena: Osnova uspešne proizvodnje

Opšte je poznato da jak i i dobro razvijen korenov sistem kod gajenih biljaka igra jednu od najvažnijih uloga u prevazilaženju nepovoljnih vremenskih uslova. 

Ukratko, ulogu zdravog  korena možemo da  sagledamo i kroz rečenice dva poznata autora koja su se bavila naučnim i istraživačkim radom :

„Biljka sa zdravim i potpuno funkcionalnim korenovim sistemom, ne samo da donosi više prinose, nego bolje koristi hranljive materije i jača je u borbi sa korovima.“ R.James Cook

„Ipak, čak i površno razmatranje njegove funkcije (korena), pokazuje da dobro razvijen koren je isto tako bitan kao i razvoj nadzemnih organa jer su međusobno veoma povezani i jedan bez drugog ne mogu opstati!“ P.J. Kramer

Izuzetno je bitno da se koren od samog starta razvija u zemljištu sa dobrim fizičko-hemijskim osobinama, ali i da bude zaštićen od negativnog uticaja bolesti i štetočina. 

Zašto je Bayer SeedGrowth™ program profesionalnog  tretmana semena osnova uspešne proizvodnje?  

  • Štiti seme i biljke od bolesti i štetočina u početnim fazama razvoja
  • Obezbeđuje ostavarivanje optimalnog sklopa, osnovnog nosioca pronosa
  • Optimalan sklop je snažno oružje u borbi protiv korova
  • Obezbeđuje brži početni porast i bolju konkurenciju korovskim biljkama
  • Bolje priprema biljke za stresne uslove
  • Utiče na bolji razvoj korenovog sistema, a time i bolje usvajanje vode i hranljivih materija
  • Omogućuje ostvarivanje maksimalnih prinosa

Za razliku od klasičnog tretmana semena, Bayer SeedGrowth™ program  se fokusira, ne samo na tretman semena,već na kompletnu zaštitu semena i mlade biljke kroz izbor adekvatnih proizvoda, sredstava za oblaganje semena, podršku,servis i mašine - sve u cilju postizanja zdravog i isplativog prinosa.

Isplativost  ovog programa je proverena kroz višegodišnje prinosne oglede na velikom broju lokacija u najvažnijim proizvodnim regionima.  Tako je, insekticid za tretman semena kukuruza, Sonido u periodu 2013. do 2015. godine, prosečno  doneo pola tona zrna kukruza više po hektaru (grafikon  br. 1), a insekto-fungicid za tretman semena ozime pšenice, Yunta Quattro u periodu od 2012. do 2015. godine blizu 400 kg više (grafikon br. 2)

Grafikon br. 1: Uticaj insekticida Sonido na povećanje prinosa u proizvodnji kukuruza

sonido

Grafikon br. 2: Uticaj insekto-fungicida Yunta Quattro na povećanje prinosa u proizvodnji ozime pšenice

yunta

 

Zaključak je očigledan -  Bayer SeedGrowth™ program predstavlja  siguran put u zaštiti bilja  i u celokupnoj proizvodnji jer se na taj način rešavaju brojni izazovi  na samom početku proizvodnje, a kasnije se postižu  znatno viši prinosi koji obezbeđuju višestruki povrat onog što je uloženo . Višegodišnja ispitivanja i brojni ogledi dokazuju tu činjenicu iz godine u godinu.


Autorsko pravo © Bayer AG